מכתב עיסקי

מכתב עיסקי
להלן תיאור מבנה המכתב העיסקי
Howard Business Inc.
52 Rabin St Haifa, 34765 Tel:

Howard Burns
Sales Manager
Howard Technologies l.t.d.
4 Big St
Haifa 345678


Dear Mr Burns,

With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 600 x Howard Goods Ref. No 837 

Please contact us again if we can help in any way.

Yours sincerely,

Howard Burns

Sales Department     Business Letter                                                 מכתב עיסקי

להלן תיאור מבנה המכתב העיסקי

The Start                                                                                               הפתיחה
Dear Sir or Madam 

To Whom It May Concern                                          אם אתה לא מכיר את הנמען
                               

 אם אתה מכיר את הנמען והיחסים  הם רשמיים.                                                                       Dear Mr, Mrs, Miss or Ms 
פניה לאישה שלא ידוע מצבה המשפחתי                    Ms
Dear Christina                                                                                                                 פניה לא פורמלית
The Reference                                                                                                            אזכור למכתב
Regarding your advertisement in ... 

With reference to our telephone conversation today

With reference to your advertisement in the Times

With reference to your letter of 15th March

With reference to your phone call today
Thank you for your letter of March 5th 

With reference to our telephone conversation...
The Reason for Writing הסיבה לכתיבה
I am writing to enquire about 

I am writing to apologize for 

I am writing to you to confirm our order
Requesting                                                                                                                   בקשה
would you please send me ...(requesting a catalogue, brochure, etc)

I would be grateful if you could include a brochure...

Could you please send me ...

Could you possibly ... ? 

I would be grateful if you could include a brochure... 

I would be grateful if you could 

I would also like to know ...(requesting further information)

Could you tell me whether ...
Agreeing to Requests                                                                                                           הסכמה
I would be delighted to
Giving Bad News                                                                                                    חדשות לא טובות
I have noted with surprise that...

Unfortunately...

I am afraid that...
Attach Documents                                                                                                     צירוף מסמכים
I am attaching

Please find enclosed 

Enclosed you will find
Closing Remarks                                                                                                     הערה לסיום
Thank you for your help 

Thank you for your prompt help 

Please contact us again if there are any problems 

Please contact us again if we can help in any way 

Please contact us again if you have any questions.
Reference to Future Contact                                                                      אזכור להתקשרות עתידית
I look forward to hearing from you soon 

I look forward to meeting you next Monday 

I look forward to seeing you next Monday 

I look forward to meeting you at...
The Finish הסיום
Yours faithfully,                                                                                           אם אתה לא יודע את שם
Yours sincerely,                                                                                          אם אתה יודע את השם
Best wishes,
Best regards,                                                                                              אם הוא חבר שלך

Sample emails and writing tools

ESSENTIAL TEMPLATES
Here are templates for two components vital to business email:
  • Message content — ORSON. When you're drafting emails longer than a few sentences, this basic template helps ensure readability and logical flow.
  • "Subject:" lines — Topic + Purpose. This template for your "Subject:" lines will help get your messages read. PLUS: Tips for applying the template in common business situations.

SPECIFIC EMAIL SITUATIONS

Need help drafting emails? — Just click on your situation:
  • Sample No. 1 — Requesting action. When your email seeks any kind of action or response from recipients, clarity is paramount. We address how to handle your "Subject:" line, your opening, and the details of what you seek.
  • Sample No. 2 — Delivering information. When you're writing simply to notify people of something, your principal challenge is getting read. Here are the keys.
  • Sample No. 3 — Writing replies. There's more to it than hitting the Reply button. We address the most common blunders.
  • Sample No. 4 — Drafting a simple proposal. We show the keys to making a persuasive case in an email message.
  • Sample No. 5 — Handling the signature. The information you must routinely append at the close of an email, and why.
  • Sample No. 6 — Delivering bad news. Don't use email if you don't have to, but if you absolutely must...