מילות יחס - in, on, at

מילות יחס - in, on, at


באנגלית ניתן למצוא מילות יחס רבות עם מעט מאוד הגיון לגבי בחירת מילת היחס הנכונה בביטוי או במשפט זה או אחר. בהתאם לכך, הדרך הטובה ביותר ללמוד את הנושא היא לפי שימושים שכיחים של מילות היחס. להלן טבלה המסכמת את השימושים הנפוצים לפי קטגוריות של זמן ומקום. אנו ממליצים לתרגל את הנושא ע"י מעבר ייסודי על הטבלה ולאחר מכן ע"י השלמת התרגילים המופיעים בהמשך לטבלה (מפתח התשובות מופיע בתחתית העמוד).
 
 
In
On
At
Time
In months and years:in January
in 1975
 
During the day/night:
in the morning
in the afternoon
in the evening
in the nighttime
 
In a time period:
in a second
in a minute
in two hours
in a week/month
 
Miscellaneous:
in the meantime
in those days
in time
in time for...
On days of the week:on Monday
on Tuesday
 
On specific dates:on September 10th
on 4 April 2015
 
On holidays:on the 4th of July
on Purim
on Independence Day
 
Miscellaneous:on time
on vacation
At a specific time:at five o’clock
at 6:15
at noon
at midnight
at sunrise / at sunset
 
During the day/night:
at night
 
Miscellaneous:at the moment
at that time
at first
at last
 
Place
------------------------- 
In countries and cities:in India
in Madrid
 
In a specific room,
in a building or in an office:in my office
in the conference center
in the hall
 
Miscellaneous:in a book
 
 ---------------------------
On a specific street:on Marshall Ave.
on Ha'Shalom Street
 
On the floors of a building:on the second floor
on the fourth floor
 
Miscellaneous:on a page
on-line
on a website
on the left
on the right
on the way
 -------------------------
At a specific address:at 125 Maple Street
at Newcomb Rd. #13
 
At an event:
at a party
at a conference
at the movies
at a meeting
 
Miscellaneous:at home
at work
at the office
at the station
at the door
at the top
at the bottom

Practice 1. Circle the correct answer
a.
Could you please leave it (on / at / in) the corridor?
b.
He wanted to discuss it (on / at / in) 9 o'clock this morning.
c.
They said it should be here (on / at / in) time.
d.
Let's discuss it (on / at / in) my office.
e.
They are located (on / at / in) number 64, Arlozorov.
f.
It needs to be delivered to a company (on / at / in) Haifa.
g.
We met (on / at / in) High School and have been friends since.
h.
I saw him (on / at / in) the conference (on / at / in) Paris.
 
Practice 2. Put the correct preposition in the space
a.
My office is ____ Yuval Street, ____ the 2nd floor.
b.
I'd like to meet ____ 12.00 O’clock, ____ the restaurant.
c.
They are located _____ the USA, ____ Chicago.
d.
____ first I wasn’t sure, but ____ those days you had no choice.
e.
It’s ____ Thursday ____ half past two ____ the conference center.
f.
Call me ____ the evening if you have to.
g.
They’ll be here ____ a few minutes.
h.
We started manufacturing ____ 1963 ____ our Munich plant.
 
Answer Key:
Practice 1: a.in/ b.at/ c.on/ d.in/ e.at/ f.in/ g.in/ h.at, inPractice 2: a.on, on/ b.at, in or at/ c.in, in/ d.At, in/ e.on, at, in/ f.in/ g in/ h.in, at