מספרים

מספרים

 

1. רקע
בכתיבה עסקית וטכנית, למספרים יש תפקיד מרכזי בטקסט. חשוב אם כך לזכור מספר חוקי סגנון בסיסיים, שיעזרו לוודא שהכתיבה שלנו עקבית וברורה כאשר משתמשים במספרים.
   
מספרים מתחת לעשר צריכים להיכתב כמילה ולא כספרה (למעט שני מקרים יוצאים מהכלל של מספרי עמודים ויחידות מדידה):

There are three ways to generate revenue.
Page outlines the main steps that need to be taken.
The device has a 4-inch screen and weighs only 9 ounces.
 במידה ומשפט מתחיל במספר, יש לכתוב את המספר במילה:
Thirty-five people have been interviewed for the position of CFO this month.
 במידה וכתיבת מספר כמילה בראש משפט מרגיל מסורבל, יש לשנות את מבנה המשפט או את הסדר שלו:
This month we have interviewed 35 people for the position of CFO.
במידה וצריך להשתמש במספרים מורכבים, אנו ממליצים לרשום אותם בתבנית של רשימה ע"מ להקל על הקריאה וההבנה, לדוגמה:
1.    2691
2.    4378
3.    1892
4.    6581
 :בכתיבת תאריכים, יש להיות עקביים ולהשתמש בתבנית הבאה
Until the 7th May / May 7 2010 the supply of bananas will be uncertain in some areas.
** US: May 7 - 5/7 (month/day/year)
    UK: 7th May - 7/5 (day/month/year)
2. Cardinal and Ordinal NumbersNumbers that express quantity, “three secretaries”, “500 branches” are written and pronounced as ‘cardinal numbers’ (see left of chart below). When you need to express the sequence or order of an event, remember to use ‘ordinal numbers, (see right of chart below). We use ordinal numbers for dates*, comparative results, grading and league tables.
  
CardinalOrdinal
1One1stFirst
2Two2ndSecond
3Three3rdThird
4Four4thFourth
5Five….5thFifth
11Eleven11thEleventh
12Twelve12thTwelfth
13Thirteen13thThirteenth
14Fourteen14thFourteenth
15Fifteen15thFifteenth
20Twenty20thTwentieth
21Twenty-one21stTwenty-first
22Twenty-two22ndTwenty-second
30Thirty30thThirtieth
40Forty40thFortieth
50Fifty50thFiftieth
60Sixty60thSixtieth
70Seventy70thSeventieth
80Eighty80thEightieth
90Ninety90thNinetieth
100One hundred100thOne hundredth
Exercise. (see answers below)
Write down the following numbers:
a.The thirtieth of June
b.Three point one four two
c.Four oh six, three double-nine
d.One thousand two hundred and three
e.Nineteen thirty-nine
f.Ninety
g.The nineteenth century
h.Seven and a half percent
i.Eleven forty five
j.Four thousand nine hundred and two
Answer key:
a. the 30th June / June 30 / 30/6 / 6/30 b. 3.142 c. 406399 d. 1,203 e. 1939 f. 90 g. the 19th century h. 7.5% i. 1145 j. 4,902
3. Writing Dates*
European and American styles of date writing are quite different and you need to pay attention in order to avoid confusion in transatlantic communication. 
  • In the US, the 1st day of April is written as 4/1/2010.
  • To a European, this looks like the 4th day of January.
  • The Americans place the month before the day. In Europe, April Fools Day is written as 1.4.2010.
  • To avoid this confusion, write out the date as April 1st, 2010.
4. Prefixes expressing numbers
Here are two lists of prefixes expressing numbers. One list comes from Latin and the other from Greek. What words do you know that begin with these prefixes?
No.LatinGreekMeaning
1UniMonoOne
2BiDiTwo
3TriTriThree
4QuartTetraFour
5QuintPentaFive
6SexHexaSix
7SeptHeptseven
8OctOctEight
9NonEnneaNine
10DecDecTen
11CentHectoHundred
12MilKilThousand
13SemiHemiHalf